Ajatuksena yritys, joka keskittyisi FRMS:n (alkuun lyhenne oli S -päätteinen systeemisisällöllä) ajatusten levittämiseen sai alkunsa joskus vuoden 2009 - 2010 aikana.

Ajatus oli ensin vain unelma paremmasta, vireämmästä tulevaisuudesta. Siitä syntyi halu levittää tietoa siitä, miten tärkeää tasapaino levon ja vireyden välillä on kaikelle elämässä suoritutumiselle.

Yhteiskunnan muuttuminen yhä enenevässä määrin 24/7 toimivaksi ja paine siitä,  että ihmiset jaksaisivat ja pystyisivät pysymään työelämässä - jopa viihtyen siinä - antoi yhä enemmän käytännöllistä tukea unelman eteenpäin viemisessä.

FRMS

Työssään lentoyhtiössä VITALGO:n perustaja Päivi Saarijärvi tutustui uuteen menetelmään, jossa kiinnitettiin huomio siihen tuttuun, mutta silti aika vähän huomiota saavaan asiaan;  miten väsymys ja univaje vaikuttavat turvallisuuteen ja terveyteen. Hän osallistui mm. konferensseissa asian tiimoilta Luxembourgissa ja Tukholmassa. Samalla luotiin hyvät kontaktit Englannissa toimivaan FRMS foorumiin ja sen vetäjään MD Douglas Melloriin (Associate consultant of GDP Glogal, MD at Fatique Risk Management Science Ltd)  sekä unitutkija Dr Barbara Stoneen (BSc in Physiology from the University of Manchester,  PhD on Sleep and the Environment from the University of Surrey).

Päivi alkoi jalkauttaa ja ohjata FRMS:n käyttöönottoa työpaikallaan. Saatu palaute oli kautta linjan hyvin myönteistä, kun ihmiset oppivat ymmärtämään paremmin omaa sisäistä rytmiään ja arvostus lepoa ja vireyttä kohtaan nousivat.  Yhtiötason käytännöillä saavutettiin suuria taloudellisia hyötyjä. Vuorojen rytmitys parani, työntekijöitä kuultiin vuorojen suunnittelussa,  riskejä osattiin arvioida ja ehkäistä  ja tämä kaikki johti viihtyisämpään työilmapiiriin, parempiin tuotannollisiin tavoitteisiin, sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden vähenemiseen sekä keskinäisen kommunikaation paranemiseen.

Yrittämisen alku

FRMS vaikutti VITALGO:n perustajaan suuresti  ja hän näki selkeästi sen hyödyt toimiessaan lentoyhtiön resurssien hallinnan ja työvuorosysteemien vastaavana. Samalla hän tajusi yhä laajemmin FRMS:n mahdollisuudet muillakin työpaikoilla.

Univaje  aiheuttaa kustannuksia ja riskejä liikenteessä, teollisuudessa ja  hoitoalalla, puhumattakaan henkilökohtaisista seurauksista.  Vuototyötä tehdään yhä laajemmin ja vuorokausirytmimme ei ole enää yhtä elämänmenomme kanssa.  Yhä enemmän puhutaan väsymyksestä, unen laadusta, univajeesta sekä  turvallisuusriskistä minkä univaje aiheuttaa. Tietäen pystyvänsä käyttämään oppimiaan asioita, yhteyksiään FRMS-forumiin, taitoaan kouluttaa ja haluaan tehdä jotain parantaakseen sekä yksilöiden että työpaikkojen hyvinvointia Päivi lähti selvittämään mahdollisuuksia tehdä laajemmin töitä asian parissa.

Ystäviltään ja entisiltä kollegoiltaan saamansa lisärohkaisun, tuen ja neuvojen avulla asia eteni. Päivi kouluttautui ja tutustui paikanpäällä Farnhamissa Englannissa Fatique Risk Management Sciencen toimintaan saaden heiltä lisää tietoa, yhteyden uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin, yhteistyökumppanin tulevaisuuteen ja paljon apua uuden yrityksen syntyyn.

Siitä seurasivat yrityksen nimi-pohdinnat,  nettisivuston luominen, tiedottaminen.... ja lopulta tässä sitä ollaan: VITALGO toimii tavoitteenaan luoda uudenlaista yrityskulttuuria, ihmisille parempaa oloa ja työpaikoille turvallisuutta ohjaten, neuvoen, tarpeellisia ohjelmia ja systeemejä käyttäen. Ei varmastikaan ihan helppo tie ollut edessä, mutta toisaalta sitäkin innostavampi ja antoisampi - näin uskoi VITALGO:n perustaja Päivi Saarijärvi 28.2.2011

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: